lang-switcher
vila-podvin

Pravno obvestilo in piškotki

Ta Politika varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju kot »Politika«) velja za vsakega posameznika, katerega osebne podatke obdeluje podjetje LANAI d.o.o..

Podjetje LANAI d.o.o. je kot upravljavec vaših osebnih podatkov z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila to Politiko, ki posamezniku na enem mestu omogoča pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke.

V podjetju LANAI d.o.o. poštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene navedene v tej Politiki. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (zlasti Uredba EU 2016/679 (v nadaljevanju kot »GDPR«) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1) in ostalimi internimi akti podjetja LANAI d.o.o., ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je  podjetje LANAI d.o.o., Pot za Brdom 22,
1000 Ljubljana. Če želite več informacij ali imate dodatna vprašanja glede varstva vaših osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na info@vilapodvin.com.

Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Podjetje LANAI d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in/ali za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

Obdelava na podlagi privolitve

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji na konkretni privolitvi posameznika, ki družbi LANAI d.o.o. omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega promocijskega gradiva o ponudbi podjetja LANAI d.o.o., z njo povezanih družb in njenih poslovnih partnerjev.

Na podlagi privolitve podjetje LANAI d.o.o. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

  • od posameznikov, ki so potrošniki: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, država bivanja. Podatek o državi bivanja potrebujemo zato, da vam obvestila pošljemo v najustreznejši jezikovni različici;
  • od posameznikov, ki niso potrošniki (predstavniki gospodarskih družb): ime, priimek, elektronski naslov in telefonska številka.

Obveščali vas bomo preko kontaktnih podatkov, ki jih pridobimo od vas.
Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, njegovih podatkov za namene za katere je podal preklic ne bomo več uporabljali. Če želi posameznik preklicati privolitev, nam lahko piše na info@vilapodvin.com. Posameznik se lahko vedno »odjavi« od prejemanja posameznih sporočil preko komunikacijskega kanala, preko katerega je prejel določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, se nahaja v sporočilu. Zahtevo posameznika po preklicu bomo zabeležil v svojem sistemu in jo začeli uveljavljati nemudoma oz. najkasneje 15 dni po prejemu.

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo podjetje LANAI d.o.o. takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.
Sklenitev pogodbe za nakup  izdelkov in aranžmajev in/ali za rezervacijo apartmajev LANAI d.o.o. ni pogojena s podajo privolitve za izvajanje trženjskih aktivnosti. Podaja privolitve je prostovoljna in če se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, ki izhajajo iz pogodbe in zanj ne predstavljajo dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.
Podjetje LANAI d.o.o. bo obdelovala osebne podatke na podlagi privolitve posameznika skladno z zadnjim prejetim soglasjem posameznika ne glede na komunikacijski kanal po katerem je posameznik soglasje podal.

Obdelava na podlagi pogodbe

Podjetje LANAI d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za
(i) nakup izdelkov in aranžmajev, kakor to opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja ter
(ii) rezervacijo apartmajev LANAI d.o.o.
(iii) podjetje LANAI d.o.o. nadalje zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjenih pogodb s svojimi poslovnimi partnerji. Na podlagi teh pogodb podjetje LANAI d.o.o. zbira osebne podatke tistih posameznikov, ki so kakor koli potrebni za izvajanje pogodbe.

Osebni podatki zbrani na tej podlagi so potrebni za potrebe izvajanja sklenjenih pogodb (za namen izvedbe zgoraj navedenih storitev in/ali produktov) in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe. Če se navedeni osebni podatki ne zagotovijo oz. se posameznik na katerega se nanašajo ne strinja z njihovo obdelavo, sklenitev navedenih pogodb ni mogoča, od že sklenjenih pogodb pa bomo odstopili.
(i) Za potrebe izvajanja pogodbe za nakupizdelkov in aranžmajev podjetje LANAI d.o.o. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, država bivanja, nastavitve jezika.
(ii) Za potrebe izvajanja pogodbe za rezervacijo apartmajev Vila Podvin podjetje LANAI d.o.o. od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov, država bivanja, nastavitve jezika.
(iii) Za potrebe izvajanja pogodbe s svojimi poslovnimi partnerji podjetje LANAI d.o.o. praviloma zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka. Na podlagi teh pogodb lahko podjetje LANAI d.o.o. zbira tudi druge osebne podatke, ki so določeni v posamezni pogodbi in so potrebni za izvajanje te pogodbe.

Podjetje LANAI d.o.o. ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na plačilne kartice in jih kupec posreduje preko spletnih mest www.vilapodvin.com. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s plačilnimi karticami.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci podjetje LANAI d.o.o. iz sektorjev prodaja, marketing, IT ter pogodbenih obdelovalci, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelovanju osebnih podatkov, pogodb o varovanju zaupnih podatkov in podobno zavezani k varovanju osebnih podatkov posameznikov skladno z zakonodajo.
Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo na naslovu info@vilapodvin.com.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Posamezna opravila v zvezi z osebnimi podatki posameznikov lahko zaupamo drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Politiki.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje LANAI d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sama na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

  • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbe, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med nami in posameznikom na katerega se osebni podatki nanašajo do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hranimo podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.
Osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve za izvajanje trženjskih aktivnosti se hranijo do preklica privolitve.

Pravice posameznika

Če posameznik želi pridobiti podatke o vseh namenih, za katere podjetje LANAI d.o.o. porablja njegove osebne podatke, lahko to zahteva z uresničitvijo pravice do dostopa. Podjetje LANAI d.o.o. mu bo posredovala natančen seznam vseh obdelav njegovih osebnih podatkov ter njihove pravne podlage.

Podjetje LANAI d.o.o. zagotavlja posameznikom katerih osebne podatke obdeluje možnost uresničevanja svojih pravic, predvsem pravice dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo (npr. ustna zahteva na zapisnik na sedežu podjetje LANAI d.o.o.), pisna zahteva na naslov LANAI d.o.o., Pot za Brdom 22,
1000 Ljubljana. Kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oz. zahtevane informacije moramo posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko (
1) zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali 
(2) zavrnemo ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznik ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, in do enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost (pravica do seznanitve).
Posameznik ima pravico od podjetja LANAI d.o.o. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, rok hrambe osebnih podatkov, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom in obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim (pravica do popravka). Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki (pravica do prenosljivosti). Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim v naslednjih primerih:
(1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
(2) posameznik prekliče privolitev na podlagi katere poteka obdelava in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
(3) posameznik obdelavi ugovarja, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
(4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, 
(5) ko tako določa zakon (pravica do izbrisa).

Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da omejimo obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov: 
(1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti njihovo točnost, 
(2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, 
(3) osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, 
(4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika (pravica do omejitve obdelave). 

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z navedenim, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave bomo o tem obvestili posameznika.

Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima brez poseganja v katerokoli drugo pravno sredstvo pravico, 
(i) da podjetju LANAI d.o.o. preko elektronske pošte info@vilapodvin.com poda pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov in
(ii) da vloži pritožbo pri nadzornemu organu (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši predpise o varstvu osebnih podatkov (pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu).

Dodatne informacije, kadar podatki niso pridobljeni od posameznika

Osebni podatki, ki niso bili neposredno pridobljeni od posameznika, so na razpolago pri podjetje LANAI d.o.o. na zahtevo posameznika. Posameznik ima pravico pridobiti vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Piškotki

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Nujni piškotki

Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.

Piškotki za spremljanje statistike

Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.

Piškotki za oglaševanje in profiliranje uporabnikov

Piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Uporabljajo jih oglaševalci, da vam prikazujejo oglase, ki so ustreznejši in zanimivejši za vas. Uporabljajo se tudi za preprečevanje prikazovanja oglasov, ki jih je uporabnik že videl.

Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve je razviden iz spodnjih tabel:

Zahtevani piškotki

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

Ime piškotkaServisVeljavnostOpis
cookie_consentvilapodvin.com1 letoCookie Consent je namenjen opozarjanju uporabnikov o uporabi piškotkov na spletnem mestu.

Piškotki za spremljanje statistike

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

Ime piškotkaServisVeljavnostOpis
_gaGoogle Analytics2 uriOpravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.
_ga_EPH1S7B9LHGoogle AnalyticsSejaAplikacija Google Analytics uporablja piškotek za uravnavanje števila zahtevkov.

III – Veljavnost

To Politiko varstva zasebnosti in uporabe piškotkov družbe LANAI d.o.o. bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.
Ta Politika je objavljena na spletnem mestu Vila Podvin velja od 18. marec 2022 dalje.